Achtergrond informatie

Algemene informatie

De vlieger is Afghanistan een symbool voor vrijheid is geworden. 't Vliegertje wil meewerken aan een vorm van vrijheid, namelijk door het mogelijk te maken dat mannen, vrouwen en kinderen leren lezen en schrijven.

Volgens cijfers van Unicef kan 65 % van de mannen en 86 % van de vrouwen in Afghanistan niet of nauwelijks lezen of schrijven. Hierdoor zijn mensen extra kwetsbaar en afhankelijk van anderen. Het leren lezen en schrijven is meer dan het leren van een alfabet. Het is de mogelijkheid krijgen om de cirkel van armoede te doorbreken. Het geeft mensen vrijheid om zelf keuzes te maken, om te werken aan een toekomst in een land dat zoveel jaren geteisterd is door armoede, geweld en onderdrukking.

De organisatie die dit project in beheer heeft is Serve Afghanistan en er wordt onderwijs geboden aan zowel mannen als vrouwen, wat in dit land erg bijzonder is. Serve heeft voor dit project een UNESCO alfabetiseringsprijs gewonnen. Begin 2010 is er hard aan gewerkt om in september met kleuterklassen te kunnen starten in het gebied waar serve actief is. De eerste kleuterklassen in het hele land! Een bijzonder project.Inhoudelijke informatie over het project.

Het alfabetiseringsprogramma dat door ’t Vliegertje ondersteund wordt, vindt plaats onder de Pashai bevolking in Oost Afghanistan. De Pashai vormen een minderheidsgroepering die onder moeilijke omstandigheden in een geïsoleerd gebied leeft. Er heerst veel armoede en de gezondheidszorg is minimaal. SERVE Afghanistan is in 1999 gestart met een “Community Development Project”, speciaal gericht op deze bevolkingsgroep.

Wat betekent dit?
Samen met de Pashai bevolking is gekeken naar de noden binnen de gemeenschap, naar de verschillende oorzaken daarvan en naar de voorzieningen & bronnen die aanwezig zijn en constructief ingezet zouden kunnen worden. Zo is een project ontwikkeld waarbij de bevolking geholpen wordt hun gemeenschap te versterken en verder te ontwikkelen.Het alfabetiseringsprogramma neemt (naast o.a. een agrarisch programma) een grote plaats in binnen dit project.

Waarom alfabetisering?
Droogte, jaren van oorlog, verwoesting van irrigatiesystemen en infrastructuren, een Taliban-regime dat onderwijs verbood… er zijn genoeg factoren te noemen die geleid hebben tot armoede in veel delen van Afghanistan. Voor het effectief doorbreken van de armoedecirkel blijkt toegang tot onderwijs een fundamentele factor te zijn. Het geeft mensen de kans om te bouwen aan een toekomst, in plaats van enkel te overleven in het hier en nu. Kunnen lezen & schrijven opent mogelijkheden om verder (beroeps-)onderwijs te volgen, om kennis op te doen over belangrijke dingen zoals gezondheid & medicatie en niet in de laatste plaats biedt het veel mensen de kans op een baan en dus de kans op een salaris.

Om het onderwijs meer aan te laten sluiten bij de mensen is op initiatief van Serve de lokale taal, het Pashai, op schrift gesteld. Kinderen en volwassenen kunnen nu leren lezen en schrijven in hun eigen spreektaal en niet in het Pasthu, één van de twee officiële spreektalen.

Vrouwen binnen het programma
Een mooie ontwikkeling binnen het alfabetiseringsprogramma is dat veel vrouwen eraan deelnemen! Op dit moment is zelfs het merendeel van de klassen voor vrouwen bestemd. In een land waar toegang tot onderwijs niet vanzelfsprekend is voor meisjes, is het bemoedigend te zien dat zoveel (jonge) vrouwen leren lezen & schrijven. Door de centrale rol die vrouwen in de gezinnen vervullen, werkt de kennis die zij opdoen vaak direct door in de families. Zo zijn bijvoorbeeld verschillende kleine kinderen van de dood gered, doordat de moeder had geleerd wat ze in het geval van hoge koorts moest doen!